Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach

Wyjątkowość Korczakowskiej Szkoły Marzeń

 • akademicki charakter naszej szkoły, która dzięki ścisłej współpracy z katowickim Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie,umożliwia to stałe monitorowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, ich wysoką jakość merytoryczną, wysoki poziom działań edukacyjnych uwzględniając zarówno metodyczne rozwiązania jak i nowoczesne, alternatywne formy kształcenia
 • wyjątkowa przestrzeń edukacyjna, która jest fundamentem odkrywania przez ucznia własnych możliwości i własnej drogi rozwoju w różnych dziedzinach; przestrzeń, którą dajemy każdemu dziecku do tego, aby rozwijało się we własnym tempie, z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji, talentów; tworzymy szkołę która kieruje się ustalonymi regułami i normami postępowania szanując przy tym indywidualność każdego ucznia,
 • budowanie relacji interpersonalnych między wszystkimi elementami procesu edukacyjnego w interakcjach dziecko – dziecko, dziecko – dorosły, dorosły – dorosły’ nauce na doświadczeniach, działaniu, odnoszeniu sukcesów i porażek; rozwijanie relacji w zróżnicowanym zespole rówieśniczym gdzie różnorodność jest tłem do wyjątkowości a nie odmienności,
 • wykorzystanie w codziennej pracy alternatywnych pedagogik, budowanie na ich podłożu nowoczesnej, inspirującej i nowatorskiej szkoły,
 • budowanie systemu nauczania opartego o poszukiwaniu wiedzy, odkrywanie najwłaściwszych rozwiązań i najkorzystniejszych sposobów zdobywania wiedzy; pozostawieniu ucznia w roli aktywnego podmiotu systemu edukacyjnego, gdzie uczeń samodzielnie przy wspierającej roli nauczyciela będzie odpowiedzialny i samodzielny za swoją wiedzę
 • realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w wykorzystaniem technologii jutra i tradycyjnych metod opartych na bezpośrednim działaniu i doświadczaniu zagadnień programowych,
 • szeroka indywidualizacja form i metod pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z uwzględnieniem mocnych stron każdego z uczniów jak i trudności, ograniczeń wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • organizowanie szeregu zajęć popołudniowych, które będą odpowiedzią na indywidualne zainteresowania i pasje naszych uczniów,
 • organizacja nauczania w oparciu o zindywidualizowane plany edukacyjne, wspieraniu rodziców w trakcie domowego nauczania, przy wsparciu nauczycieli tutora (z pobytem na terenie szkoły lub bez – w zależności od podpisanej z rodzicami umowy),
 • mało liczne zespoły klasowe składające się z maksymalnie z 15 uczniów,
 • wykorzystanie na zajęciach zadań zróżnicowanych pod względem trudności i rodzaju, co umożliwia każdemu uczniowi odkrywanie swoich własnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności, wykonywania zadań w swoim własnym tempie, poświęcając zadaniu tyle czasu, ile uczeń potrzebuje,
 • codzienne powtarzanie wszystkim naszym uczniom, w każdej wymagającej tego sytuacji, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko jest możliwe tylko należy znaleźć rozwiązanie i innych do pomocy.
Skip to content